"Η δύναμη χρειάζεται μόνο όταν θέλουμε να επιβάλουμε κάτι.

Διαφορετικά, λίγη αγάπη αρκεί για να κάνουμε όλα τ' άλλα...."

-Charlie Chaplin-

Πρωτόκολλο Λειτουργίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ DEPOT-ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

1.0 Το παρόν πρωτόκολλο δημιουργήθηκε με σκοπό να ορίσει τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των υπευθύνων νοσηλευτών/τριών των κλινικών Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης. Η δημιουργία του πρωτοκόλλου αυτού βασίστηκε σε αντίστοιχα πρωτόκολλα κλινικών Depot-ενέσιμων μακράς διάρκειας δράσης της Μεγάλης Βρετανίας (DEPOT NEUROLEPTIC INJECTION POLICY NHS TRUST).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ DEPOT- ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2.0 Η κλινική Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης, αφορά ασθενείς που έχουν σοβαρή αλλά σταθεροποιημένη ψύχωση. Ο κύριος στόχος στην χορήγηση φαρμάκων Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης είναι η πρόληψη υποτροπών και η βοήθεια να διατηρείται ο ασθενής σταθερός ώστε να ζει μία φυσιολογική ζωή.

2.1 Η ευθύνη για κάθε κλινική Depot- Ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης ανατίθεται σε έναν νοσηλευτή/τρια Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

2.2 Η κλινική προσφέρει προγραμματισμένα ραντεβού, στα οποία ο υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Χορήγηση Depot- ενέσιμου αντιψυχωτικού μακράς διάρκειας δράσης.
 • Παρακολούθηση ψυχικής κατάστασης των ασθενών.
 • Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας φαρμάκων.
 • Παρακολούθηση παρενεργειών.
 • Αξιολόγηση ασθενών.

2.3 Ο υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια θα είναι υπεύθυνος για:

 • Την οργάνωση των συνεδριών με τους ασθενείς με σύστημα ραντεβού.
 • Την διασφάλιση ότι το φάρμακο είναι διαθέσιμο.
 • Την διασφάλιση ότι ολοκληρωμένα αρχεία/μητρώα ασθενών είναι διαθέσιμα και ενημερωμένα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

3.0 Κατά την διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας ενός ασθενούς, για την κλινική Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης, η ομάδα Ψυχικής Υγείας θα πρέπει να εξετάσει αν:

 • Ο ασθενής συμμορφώνεται ή όχι στην από του στόματος φαρμακευτική αγωγή.
 • Ο ασθενής επωφελείται από την ρουτίνα της κλινική Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης.
 • Ο ασθενής παρακολουθείται από έναν γιατρό ψυχίατρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία του ασθενή.
 • Ο ασθενής έχει σταθεροποιημένη ψυχική κατάσταση.
 • Ο ασθενής έχει χαμηλό σκορ σε όλες τις κλίμακες αξιολόγησης κινδύνου.
 • Η παρουσία του ασθενή στην κλινική είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του ιδίου ή και του φροντιστή του.
 • Η παρουσία του ασθενή στην κλινική Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης, είναι σύμφωνη με την κουλτούρα και την επιθυμία του ασθενή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

3.1 Πριν την έναρξη της θεραπείας με Depot- ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς διάρκειας δράσης, ο ασθενής πληροφορείται από τον νοσηλευτή/τρια σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους της θεραπείας καθώς και για την διαδικασία χορήγησης.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Τι είναι αντιψυχωτικό φάρμακο.
 • Τι είναι Depot- ενέσιμο αντιψυχωτικό μακράς διάρκειας δράσης.
 • Πως χορηγείται το depot- ενέσιμο αντιψυχωτικό μακράς διάρκειας δράσης.
 • Οφέλη της θεραπείας.
 • Πιθανές παρενέργειες- ανεπιθύμητες ενέργειες.
 • Τι πρέπει να κάνει ο ασθενής αν παρατηρήσει σημάδια παρενεργειών- ανεπιθύμητων ενεργειών.
 • Πόσο συχνά πρέπει να γίνονται οι ενέσεις.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ DEPOT- ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

4.0 Η υπεύθυνη νοσηλεύτρια/ ο υπεύθυνος νοσηλευτής της κλινικής θα:

 • Χορηγεί το Depot- ενέσιμο αντιψυχωτικό μακράς διάρκειας δράσης φάρμακο και καταγράφει τη χορήγηση στην ειδική φόρμα καταγραφής της κλινικής, σύμφωνα με τις οδηγίες για τον έλεγχο και τη χορήγηση φαρμάκων.
 • Δημιουργεί αρχείο του ασθενή με το ιστορικό του ασθενή και καταγράφει το ραντεβού.
 • Παρατηρεί, συζητά και καταγράφει τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες και αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.
 • Αξιολογεί τον ασθενή σε κάθε ραντεβού χρησιμοποιώντας την κλίμακα αξιολόγησης LUNSER ή GASS.

4.1 Η χορήγηση του Depot- ενέσιμου αντιψυχωτικού μακράς διάρκειας δράσης γίνεται μόνο από νοσηλευτή/τρια της κλινικής Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης και σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς χορήγησης.

4.2 Πριν τη χορήγηση ο νοσηλευτής/τρια οφείλει να είναι πλήρως ενημερωμένη/ενημερωμένος για το ιατρικό και ψυχιατρικό ιστορικού του ασθενή.

Διαδικασία Χορήγησης:

 • Έλεγχος σωματικής υγείας ασθενούς (ΑΠ, σφύξεις, θερμοκρασία, κορεσμός οξυγόνου).
 • Έλεγχος της συνταγής/του φαρμάκου/της ταυτότητας του ασθενή.
 • Έλεγχος της ημερομηνία λήξης του φαρμάκου.
 • Τοποθέτηση ασθενούς στην κατάλληλη θέση.
 • Τήρηση οδηγιών πρόληψης και ελέγχου.
 • Πλύσιμο χεριών και προετοιμασία δέρματος ασθενή.
 • Χορήγηση ενέσιμου φαρμάκου βάση οδηγιών.
 • Ασφαλή απόρριψη των αιχμηρών αντικειμένων.
 • Αποφυγή υπερέκθεσης του ασθενή.

4.3 Όλες οι ενέσεις depot- μακράς διάρκειας δράσης γίνονται εν τω βάθη ενδομυϊκά στο γλουτιάιο μυ (εκτός από σκεύασμα που έχουν άδεια για χορήγηση στο δελτοειδή). Η κλασική τεχνική του άνω-έξω τεταρτημόριου αν και χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελλάδα στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες τείνει να εξαφανιστεί. Οι νέες οδηγίες προτείνουν τον ΜΕΣΟ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟ ΜΥ ως σημείο χορήγησης. Η τεχνική Z-tracking επίσης συνίσταται κατά τηχορήγηση.

Σε κάθε ραντεβού ο ασθενής αξιολογείται για:

 • Αποτελεσματικότητα Θεραπείας.
 • Ανεπιθύμητες ενέργειες.
 • Παρενέργειες.
 • Αλλαγές σε συμπεριφορά.
 • Συμμόρφωση στη θεραπεία.
 • Σωματική υγεία.
 • Σημάδια υποτροπής.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥΣ

5.0 Ο υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια της κλινικής θα αποφασίζει ανάλογα τις ανάγκες του κάθε ασθενή ποιο από τα παρακάτω να επιλέξει:

 • Τηλεφώνημα στον ασθενή ή στο φροντιστή του ασθενή.
 • Επίσκεψη στο σπίτι του ασθενή ή φροντιστή του.
 • Οργάνωση νέου ραντεβού μέσω τηλεφώνου/ταχυδρομείου.
 • Ενημέρωση τρίτου προσώπου λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους κινδύνους του απορρήτου. Το τρίτο πρόσωπο συναποφασίζεται με τον ασθενή κατά το πρώτο ραντεβού.

5.1 Σε κάθε περίπτωση απαραίτητα ενημερώνεται ο υπεύθυνος ψυχίατρος του κάθε ασθενή.

ΣΗΜΑΔΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

6.0 Όπως συμβαίνει σε όλες τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, μία από τις αρμοδιότητες του νοσηλευτή/τριας της κλινικής Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης είναι να αξιολογεί τον ασθενή ώστε να προλαμβάνονται οι υποτροπές.

6.1 Σημεία υποτροπής θα καταγράφονται στο φάκελο του ασθενή και στο πλάνο φροντίδας.

6.2 Τα σημεία υποτροπής θα συζητούνται σε όλες τις περιπτώσεις με τον υπεύθυνο ψυχίατρο του ασθενή.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗ

7.0 Αναγκαίος εξοπλισμός για την οργάνωση της κλινικής Depot-ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης είναι ο εξής:

 • Ένα εξεταστικό κρεβάτι.
 • Ένα πιεσόμετρο.
 • Ένα οξύμετρο δάχτυλου.
 • Αντισηπτικό διάλυμα, βαμβάκι,(ή αντισηπτικά μαντηλάκια), σύριγγες 5ml-10ml, δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων, ρολό χαρτοσέντονο για το εξεταστικό κρεβάτι.
 • Φόρμες καταγραφής ασθενών.